مدیتیشن

مدیتیشن

پلیس های کانادا پیش از شروع کردن روز، مدیتیشین میکنن تا بتونن شرایط مختلط رو با آرامش و به دور از آشفتگی حل کنن

 

پس ما چرا این آرامش را بدست نیاوریم

قدرت فکر انسان

خانمی طی یک آزمایش، هر روز به ۱ سیب فحش می داده و از دیگری تعریف
می کرده و نتیجه بعد از ۲ هفته شده این

 

افکار دارای قدرتی ماورای باورند

                                                                    مثبت فکر کنید

در سادگی لحظه حاضر باش

ذهن خود را با فکرهای بی فایده دچار زحمت نکن

چه فایده دارد که به گذشته فکر کنی یا درباره آینده نگران باشی؟

در سادگی لحظه حاضر باش

با نظم کیهانی هماهنگ باش

ارباب سرنوشت خود باش

خندیدن درمان سردرد

مغز انسان بعد از قرار گرفتن در محیط یا شرایط استرس آور به شدت گرم  می شود و خندیدن این گرما را به میزان زیادی کاهش می دهد و علاوه بر آن خندیدن به درمان سردرد کمک شایانی می کند

آدم های خوش بین

آدم های خوش بین این توانایی را دارند که مشکلات را در جعبه ای بگذارند و
سراغ کار و زندگی شان بروند
این کار آنها به معنای حذف مشکل نیست،
بلکه به معنای حذف نکردن بقیه زندگی است.

تمرین ریلاکس برای آرامش و تمرکز حواس

*  بنابراین در هر وضعیت جسمی و روحی که باشید بدون استثناء تمرین ریلاکس برای آرامش و تمرکز حواس شما در کارهای روزانه و امتحان کنکور بسیار مفید است حتی خیلی از بیماریها با این تمرین درمان می شوند هر چه آرامش جسمی و ذهنی بیشتر شود به همان نسبت فکرتان تمرکز بیشتری خواهد داشت.