مراسم عملی ریلاکس پیشرونده برای مشاوران دبیرستان ها
اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرستان ارومیه     ۱۳۸۱/۱۰/۴