آرامش روانی(ریلاکسیشن) و تمرکز فکر در درس و امتحان کنکور و ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و روشهای کاربرد آن
(اولین همایش)-سالن نیلوفر(فرهنگ) ارومیه             ۱۳۸۱/۱۲/۲