سبک شدن و پرواز دست شرکت کنندگان برای انتخاب افراد
همایش دوم سالن نیلوفر(فرهنگ) ارومیه                 ۱۳۸۲/۲/۲۶