با استفاده از نیروی مانیه تیزم(نیروی چی) می توان بر انواع دردها غلبه کرد و آنها را بهبود بخشید که این مرد درد زانوهایش با نیروی مانیه تیزم بهبود یافته است.