افراد به خواب عمیق تر هیپنوتیزمی برده شده است تا تلقینات مفید و مؤثر در مورد خواندن دروس و مطالعه، القا ء شود 

همایش سوم- سالن (فرهنگ ) نیلوفر ارومیه                         ۱۳۸۵/۶/۳۱