همایش آرامش روانی و افزایش انگیزش شغلی و بهره وری نیروی انسانی ارومیه دهکده جانوسلو-سالن آمفی تئاتر شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی  

(همایش پنجم)           ۱۳۹۲/۹/۷